Titleการคาดคะเนความต้องการสินค้าเกษตรกรรม
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 3 กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2527-
Descript เล่ม ; 30 ซม

สินค้าเกษตร -- สถิติ สินค้าเข้าและสินค้าออก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4763 ก443 2527CHECK SHELVES