Authorภัทรานี ศัพท์พันธุ์
Titleวิถีทางการส่งออก เครื่องรับโทรทัศน์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / ภัทรานี ศัพท์พันธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 13 หน้า : แผนภูมิ

โทรทัศน์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47621388 ภ374วCHECK SHELVES