Authorกาญจนา แจ่มปรีชา
Titleวิถีทางการส่งออก แผงวงจรไฟฟ้า ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / กาญจนา แจ่มปรีชา
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 8 หน้า : แผนภูมิ

แผงวงจรไฟฟ้า

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4762138173 ก425วDISCARD