Authorวัลภา พุ่มมณี
Titleอุตสาหกรรมการผลิตกลูโกส / วัลภา พุ่มมณี
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม, 2524
Descript 27, (1) หน้า

กลูโคส

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.475477813 ว442อCHECK SHELVES