Titleรายงานผลการวางแผน รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ / คณะอนุกรรมการวางแผน รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
Imprint กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2527
Descript 24 หน้า

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.45 ค123รDISCARD