Titleธุรกิจการทำนากุ้ง / ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
Descript เล่ม

นากุ้ง กุ้ง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.371543 ศ854ธ 2526/27CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.371543 ศ854ธ 2526/27CHECK SHELVES