Titleเศรษฐกิจการผลิตกุ้งทะเล
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [25--]-
Descript เล่ม ; 29 ซม

กุ้ง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.371543 ศ854 2527CHECK SHELVES