Titleการตลาดไข่ไก่ / ฝ่ายวิจัยการตลาดปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 22 หน้า : แผนภูมิ

ไข่ไก่

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17754 ศ854กDISCARD