Authorสากล อุไรกุล
Titleภาวะการผลิต การตลาดสุกรและข้อคิดเห็น / สากล อุไรกุล
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2521
Descript 47 หน้า

สุกร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.176413 ส626กCHECK SHELVES