Authorสากล อุไรกุล
Titleภาวะการผลิต และการตลาดสุกร / สากล อุไรกุล, สมคิด สุวานิช
Imprint กรุงเทพฯ : กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2524
Descript 75 หน้า : แผนภูมิ

สุกร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.176413 ส626ภCHECK SHELVES