Titleธุรกิจการเกษตร 8 / ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527
Descript 36 หน้า

เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ น้ำนม ไก่

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1760883 ศ854ธกDISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1760883 ศ854ธกDISCARD