Authorมาลี โชคล้ำเลิศ
Titleวิถีทางการส่งออก ถั่วเขียวผิวดำ ปี 2525/26 และแนวโน้มปี 2526/27 / มาลี โชคล้ำเลิศ
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 9 หน้า : แผนภูมิ

ถั่วเขียว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.175657 ม511วDISCARD