Titleการตลาดมะม่วงหิมพานต์ / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526-
Descript เล่ม

มะม่วงหิมพานต์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.174573 ศ854ก 2524-25DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.174573 ศ854ก 2524-25DISCARD