Authorศิณีย์ สังข์รัศมี
Titleรายงานผลการวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ผลกระทบต่อการส่งออกปอแก้ว / ศิณีย์ สังข์รัศมี
Imprint [กรุงเทพฯ] : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2524
Descript 80 หน้า : แผนผัง ; 28 ซม

ปอแก้ว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17356 ศ431รCHECK SHELVES