Titleรายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกฝ้าย / ฝ่ายทะเบียนธุรกิจการเกษตร ศูนย์สถิติการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2527-
Descript เล่ม

ฝ้าย เขตเกษตรเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17351 ศ818ร 2525-26DISCARD