Authorสุภาพรรณ หาญเทพินทร์
Titleวิถีทางการส่งออก ถั่วลิสง ปี 2525/26 และแนวโน้ม ปี 2526/27 / สุภาพรรณ หาญเทพินทร์
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 12 หน้า : แผนภูมิ

ถั่วลิสง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.173368 ส838วCHECK SHELVES