Titleรายงานผลการศึกษาวิจัย ถั่วลิสง เมล็ดงา / ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรม กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม., 2521
Descript 47 หน้า : แผนภูมิ

ถั่วลิสง เมล็ดงา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.173368 ศ57รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.173368 ศ57รDISCARD