Authorอุทิศ นาคสวัสดิ์
Titleภาวะหนี้สินของชาวนาและการค้าข้าวในภาคกลางประเทศไทย พ.ศ. 2500-2501 / อุทิศ นาคสวัสดิ์
Imprint พระนคร : กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร, 2507
Descript 365 หน้า

ชาวนา ข้าว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17318 อ44ภCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17318 อ44ภCHECK SHELVES