Titleรายงานภาวะการผลิตและการค้าข้าว ปี 2510/11 / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสำรองข้าว กระทรวงเศรษฐการ
Imprint พระนคร : กระทรวง, [25--]
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

ข้าว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.17318 ศ57รCHECK SHELVES