Titleงานศึกษาการเรียกเก็บเงินคืนทุนโครงการจัดรูปที่ดินชัณสูตร จ. สิงห์บุรี ปีการเพาะปลูก 2519-20 และ 2520-21 / กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2522
Descript 52 หน้า

การผลิต นโยบายการเกษตร

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 338.16 ก58งLIB USE ONLY