Authorสุมาลี รัตนปัญญา
Titleรายงานผลการวิจัย การศึกษาต้นทุนการผลิตไข่ห่านพันธุ์ของไทย 2525 / โดย สุมาลี รัตนปัญญา, วีระ ภาคอุทัย และ กนก ผลารักษ์
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526
Descript 71 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ

ห่าน ไข่ห่าน