Titleต้นทุนการผลิตเป็ดไข่-ไข่เป็ด / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
Descript เล่ม

เป็ดไข่ ไข่เป็ด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13659742 ศ854ต 2519-26CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13659742 ต854ต 2519-26CHECK SHELVES