Titleต้นทุนการผลิตไก่เนื้อ / ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
Descript เล่ม

ไก่เนื้อ -- สถิติ ต้นทุน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.136513 ศ854ต 2519-26CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.136513 ศ854ต 2519-26CHECK SHELVES