Titleการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงไก่เนื้อ / กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]
Descript 23 หน้า

ไก่ -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1365 ก58กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1365 ก58กCHECK SHELVES