Titleเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ สุกรและไก่เนื้อของไทยกับของสหรัฐอเมริกา / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2527
Descript 16 หน้า

น้ำนม สุกร ไก่เนื้อ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.136 ศ854ปCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.136 ศ854ปCHECK SHELVES