Titleต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน / กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2521-
Descript เล่ม

อ้อย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13364 ก58ตCHECK SHELVES