Titleต้นทุนการผลิตปอแก้ว
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยสินค้าเกษตรกรรมที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [25--]-
Descript เล่ม ; 31 ซม

ปอแก้ว ต้นทุน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13353 ต125 2525-26CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13353 ต125 2525-26CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13353 ต125 2531-32CHECK SHELVES