Titleลักษณะการขายผลิตผลการเกษตรของเกษตรกร / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]
Descript เล่ม

ผลิตผลเกษตร -- ราคา -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ศ854ล 2523-24CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ศ854ล 2523-24CHECK SHELVES