Titleรายได้-รายจ่ายของเกษตรกร (แยกตามประเภทของฟาร์ม) ภาคใต้ / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2521-
Descript เล่ม

เกษตรกร -- รายได้ -- ไทย (ภาคใต้) รายได้ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ศ854รต 2521-22CHECK SHELVES