Titleรายได้รายจ่ายของเกษตรกรในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]
Descript เล่ม

เกษตรกร -- รายได้ -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ศ854รด 2523-24CHECK SHELVES