Titleรายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การกำหนดราคาผลิตผลเกษตรโดยอาศัยราคาเสมอภาค / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2525
Descript 67 หน้า : แผนภูมิ

ผลิตผลเกษตร -- ราคา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ศ854รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ศ854รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ศ854รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ศ854รCHECK SHELVES