Titleการเปรียบเทียบรายได้ของเกษตรกรรายภาคตามปีปฏิทิน 2523 และ 2524 / ธนาคารแห่งประเทศไทย
Imprint กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2524
Descript 17 หน้า

เกษตรกร -- รายได้ เกษตรกรรม -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ธ152กCHECK SHELVES