Titleราคาสินค้าที่เกษตรกรขายได้และที่เกษตรกรจ่ายเพื่อการผลิตและการครองชีพ / กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
Imprint พระนคร : กระทรวง, [25--]
Descript เล่ม

สินค้า -- ราคา เกษตรกร -- ไทย ผลิตผลเกษตร -- ราคา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ก58ร 2509-12CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.13 ก58ร 2521CHECK SHELVES