Titleธุรกิจการเกษตร 5 / ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 48 หน้า : แผนภูมิ

ไก่ ปลาช่อน ประมงทะเล ผลิตผลเกษตร -- ราคา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ศ854ธCHECK SHELVES