Titleข้อเท็จจริงทางการเกษตรในประเทศไทย / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2528
Descript 149 หน้า ; 27 ซม

CONTENT

ปัจจัยการผลิต -- การผลิต การค้า และราคา -- การวิจัย การส่งเสริม และการบริการทางการเกษตรของรัฐ


เกษตรกรรม -- สถิติ ผลิตผลเกษตร สินค้าเกษตร นโยบายการเกษตร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ข284CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.1 ข284CHECK SHELVES