Titleนโยบายการเงินการคลัง 2498-2502 พื้นฐานความเจริญทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน / ธนาคารแห่งประเทศไทย
Imprint [ม.ป.ท.] : ศิวพร, 2508
Descript 104 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

สถานการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 -- การเปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน -- ผลที่ปรากฎในระยะสิบปีต่อมา


เกษม ศรีพยัคฆ์ การคลัง -- ไทย หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)336.593 ธ152นCHECK SHELVES