Titleเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 9 และ 10 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ ประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 10
Imprint กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [25--]
Descript 15 หน้า

รัษฎากร ภาษี -- ไทย อากร -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)336.2 อ884CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)336.2 อ884CHECK SHELVES