Titleอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพว่าที่ ร.ต.หญิงลินจง โปษยานนท์ ... 2 พฤษภาคม 2520
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2520
Descript 314 หน้า

CONTENT

ภาษีสรรพสามิตของไทย (อดีต-ปัจจุบัน) / โดย พิพัฒน์ โปษยานนท์ -- เงินตราของไทย -- บัญชีเดี่ยว


ลินจง โปษยานนท์ ว่าที่ ร.ต. หญิง ภาษี -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เงินตรา อากร -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การบัญชี หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)336.2 อ154CHECK SHELVES