Authorเมธี ครองแก้ว
Titleศักยภาพทางการคลังของภาครัฐบาลกับการพัฒนาประเทศ / เมธี ครองแก้ว
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
Descript 31 แผ่น

การคลัง -- ไทย ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library336.593 มศLOST AND PAID