Titleความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากสหกรณ์ศึกษาจากสหกรณ์การเกษตร เมืองฉะเชิงเทรา จำกัด / โดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตตร์ ร่วมกับกองวิชาการและส่งเสริมการสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
Imprint พระนคร : สถาบัน, 2511
Descript 154 หน้า : แผนที่

สหกรณ์ การพัฒนาชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)334 ส142คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)334 ส142คCHECK SHELVES
Political Science Library334 ส181คCHECK SHELVES
Political Science Library334 ส181คCHECK SHELVES