Titleกฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง / เชาว์ ทับทิมทอง, สุชาติ กาญจนภักดิ์, รวบรวม
Imprint นครศรีธรรมราช : โครงการตำราและเอกสารวิชาการ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2527
Descript 292 หน้า ; 27 ซม

สหกรณ์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)334 ก119CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)334 ก119CHECK SHELVES