Titleแผนแม่บทสำหรับโครงการน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลในเขตชนบทของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2528
Descript ก-ต, (92) หน้า ; 29 ซม

การพัฒนาแหล่งน้ำ -- ไทย บริการอนามัยชนบท -- ไทย สุขาภิบาล -- ไทย สาธารณสุข -- ไทย คุณภาพน้ำ การพัฒนาชนบท ไทย -- ภาวะชนบท water resources

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.91215 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.91215 ร451CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 39520CHECK SHELVES