Titleรายงานการวิจัยเรื่องการจัดหาน้ำสะอาดในเขตชนบทยากจนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดยโสธร / โดย นงลักษณ์ ธัญญะวานิช ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
Descript 130 หน้า : แผนภูมิ ; 29 ซม

น้ำดื่ม -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แหล่งน้ำ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ยโสธร -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.912 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.912 ร451CHECK SHELVES