Titleเอกสารประกอบการฝึกอบรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา)
Imprint [ม.ป.ท.] : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2524-
Descript เล่ม : ภาพประกอบ ; 28 ซม

การพัฒนาแหล่งน้ำ ชลประทาน การใช้น้ำ พืช วัชพืช โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.91 อพ884 2525CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.91 อพ884 2525CHECK SHELVES