Authorไมเคิลสัน, เดวิด รูเบ็น
Titleความหวังจากมหาสมุทร = The oceans in tomorrow's world / เดวิด รูเบ็น ไมเคิลสัน ; แปลโดย ถนอมนวล ณ ป้อมเพชร
Imprint [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2519
Descript 111 หน้า

มหาสมุทร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แพลงก์ตอน เกษตรกรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.91 ม91คCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.91 ม91คCHECK SHELVES