Titleประเมินผลค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11 / ชุมนุมการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Imprint ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2526
Descript 110 หน้า : ภาพประกอบ

แหล่งน้ำ การพัฒนาชนบท

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.91 ข19ปCHECK SHELVES