Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีที่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน (2524 : กรุงเทพฯ)
Titleเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ ณ อาคารสภาวิจัยแห่งชาติ บางเขน 3-6 สิงหาคม 2524 / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ
Imprint กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2524
Descript 332 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

พลังงานทดแทน พลังงาน น้ำมัน กังหันลม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.79 ก27รCHECK SHELVES
Environmental Research Institute Library333.7 ว6กCHECK SHELVES
Engineering Library : StackTJ153 ก471CHECK SHELVES