Authorนิวัติ เรืองพานิช
Titleการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม / นิวัติ เรืองพานิช
Imprint กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528
Descript (7), 268 หน้า ; 27 ซม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ป่าไม้ มลพิษ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.72 น371ก 2528CHECK SHELVES