Titleรายงานขั้นสุดท้าย / โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Imprint [ม.ป.ท.] : โครงการ, 2528-
Descript เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม

CONTENT

ล.1 รายงานสรุป -- ล.2 รายงานหลัก


ทะเลสาบสงขลา -- ภาวะสังคม การพัฒนาแหล่งน้ำ นโยบายสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ที่ดิน ทะเลสาบสงขลา -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)333.715 ค961รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)333.715 ค961รCHECK SHELVES