Titleการใช้ที่ดินของประเทศไทย = Land & utilization of Thailand / กองเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กระทรวง, [25--]]
Descript เล่ม

ที่ดิน -- ไทย การใช้ที่ดิน -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 333.7 ก58กLIB USE ONLY